形开头的成语接龙(形开头的成语有哪些)

一 年 级 下 册 期 末 复 习

(语 文)

班级:______________

姓名:______________

一、易读错的字音:

chūn风fēngchuī 秋qiū霜shuāngjiàng

池chí 草cǎo靑qīng

入rù口 孙sūn 李l? 姓xìngshì 什shén么me

阴yīn天 眼yǎn睛jing 纯chún净jìng 生shēng字zì

万wàn里 命mìng令lìng 治zhì病bìng 阵zh?n雨

吃chī水 冰bīng雹báo 主zh?席xí 村cūn子

水井j?ngxiāng亲qīn 这zh?些xiē 告诉sù

北京jīng 天安ān门mén 壮zhuàng丽lì 走z?u路

再zài见 做zuò梦m?ng 伙hu?伴bàn 有趣qù

战zhàn士 金jīn色s? 温wēn暖 nuǎn 尝cháng尝chang

送sòng给 一匹p?马 一册c?书 一支zhī笔

身shēn体 各种zh?ng各样yàng

说shuō话 听tīng讲jiǎng 捉zhuō住zhù 直zhí行xíng

鸟窝wō 跟gēn从cóng 邻lín居jū 相xiāng信xìn

招zhāo呼 因yīn为w?i 怎z?n么me 种zhòng树shù

都dōu有 连lián忙máng 足zú球qiú 篮lán球

绳shéng子 得d?i有人听tīng 声shēng音yīn 当dāng然rán

很h?n好 乱luàn看kàn 床chuáng前qián 怀疑yí

胆dǎn子 思sī 念 晚wǎn上 往wǎng常cháng 窗chuāng外wài

洒sǎ水 端duān午粽zòng 总z?ng是 带dài着zhe

鲜肉ròu 食shí粮liáng 叶y?子 真zhēn正zh?ng

座zuò位 照zhào着zhe 成chéng功 嘴zu?巴bɑ

分fēn给 高gāo兴xìng 造zào宫殿 提着zhe

挑tiāo水 操cāo场chǎng 酷kù暑sh? 蜻qīng蜓tíng

展zhǎn开 收shōu藏cáng 蚂mǎ蚁y? 知zhī道

流liú水 蜘zhī蛛zhū 严yán寒hán 朝zhāo霞xiá

池chí中 铃líng声shēng 热r?闹nɑo 人之zhī初chū

天性xìng 善shàn良liáng 专zhuān心xīn 远yuǎn近jìn

水珠zhū 能nénggàn 轻qīng轻地 鞭biān炮pào

有空kòng 踪zōng迹jì 浮fú萍píng 温wēn柔róu

采cǎi莲lián 亮liàng晶jīng晶 停tíng机jī坪píng 翅chì膀bǎng

丢diū了 歌gē唱chàng 讲jiǎng台tái 阴yīn沉chén沉

搬bān家 伸shēn展zhǎn 直zhí起 闷mēn得de很h?n

新xīn书 潮cháo湿 shī平 píng常cháng 仔z?细xì

叹tàn气 让ràng座zuò 文wén具jù 检jiǎn查chá

坐zuò下 准 zh?n时shí 迟chí到dào 决jué定dìng

燕yàn子 已y?经jīng 主zh?次cì 注zhù意yì

棉mián花 舌shé尖jiān 分fēn钟zhōng 扔rēng玉米

笑脸liǎn 掰bāi玉米 摘zhāi西瓜 捧p?ng桃táo子

星星xing 蹦b?ng蹦跳tiào跳 跑pǎo进jìn 树shù林lín

然rán后 吵chǎo架jià 出chū现xiàn 甘gān甜tián

娘niáng 姑娘niang 树shù干gàn 成chéng熟shú 带领l?ng 拦lán住zhù 捉zhuō蚊wén子 挣zh?ng断duàn

您nín好 尾w?i巴ba 甩shuǎi绳shéng子 脸liǎn盆pén

毛巾jīn 牙刷shuā 香xiāng皂zào 转zhuǎn身shēn

书房fáng

二、多音字

1.少: shào少年 shǎo 多少

2.好: hǎo好坏 hào爱好

明明是个好(hǎo )孩子,他有很多爱好( hào)。

3.相: xiāng相信 xiàng相片

同学之间应该互相( xiāng )帮助。

这张老相( xiàng )片已经发黄了。

4.觉: jué感觉 jiào睡觉

我今天感觉( jué )很累,很早就睡觉( jiào )了。

5.着: zhuó穿着 zháo着凉 zhe走着 zhāo着数

望着(zhe)窗外得大雨,我心里很着(zháo )急

6.为: wéi以为 wèi为什么

7.乐: lè快乐 yuè音乐

一听到音乐( yuè )响起,我就快乐( )地跳起舞来。

8.只: zhī一只鸡 zhǐ只有

这里只( zhǐ )有一只( zhī )喜鹊,它很孤单。

9.种: zhǒng种子 zhòng种地

兔妈妈给小兔子几粒菜种( zhǒng )子,让小兔子种( zhòng )在田里。

10.得: dé得到 děi可得注意 de要不得

这学期我又获得( dé )了“三好学生”的荣誉称号。

马上就要考试了,你得( děi )抓紧时间复习。

11.行: háng银行 xíng行走

这里不允许大卡车通行( xíng )。

我们的队伍排了四行( háng ), 非常整齐。

12.地 dì土地 de飞快地

马儿飞快地( de )奔跑在草地( dì )上。
值日生在认真地( de )扫地( dì )。

13.分: fēn分开 fèn过分

元元每天负责给大家分( fēn )发作业,十分( fēn )辛苦。

雨后的花朵分( fèn )外美丽。

14.兴: xīng兴奋 xìng高兴

我高兴( xìng )地跳起来。

明天要春游,我兴( xīng )奋地睡不着觉。

15.朝: cháo朝前 zhāo朝霞

这间房子的窗户朝( cháo )南。

朝( zhāo )霞不出门,晚霞行千里。

16.场: cháng一场雨 chǎng操场

17.空: kōng天空 kòng空地

你今天有空( kòng )吗?

小鸟在天空( kōng )中飞翔。

18.闷: mèn 愁闷 mēn闷热

闷( mēn )热的天气让人很不舒服。

小明考试没有得100分,他闷闷( mèn )不乐的。

19.背: bēi背包 bèi背后

他的课文背( bèi )诵得非常流利。

小文的书包背( bēi )错了。

20.结: jiē结实 jié结束

树上结( jiē )的果子都被小猴子吃了。

这件事的结( jié )果不太令人满意。

21.要: yāo要求 yào重要

22.几: jī茶几 jǐ几个

23.见: jiàn 看见 xiàn同“现”

读书百遍,而义自见(xiàn )。

24.吓: xià惊吓 hè恐吓

弟弟被恐吓( )之后受了惊吓( xià )。

25.干: gān干净 gàn树干

被砍伐的树干( gàn )已经干( gān )枯了。

26.都: dōu都有 dū首都

每个国家都( dōu )有自己的首都( )。

27.转: zhuǎn转身 zhuàn转圈

我转( zhuǎn )过身去,向同学借转( zhuàn )笔刀

28.没: méi没有 mò没收

29.当: dānɡ当时 dànɡ上当

30.角: jiǎo尖角 jué角色

三、同音字

1、长 常

(长)处 往(常) 经(常) (长)短 (长)久

2、非 飞

(非)常 是(非) (飞)机 起(飞)

3、有 友

(有)人 朋(友) (有)事 (友)好

4、时 石

同(时) (石)头 宝(石) (时)间 (石)块

5、力 立

(力)气 (立)正 (力)量 起(立)

6、首 手

(首)都 (首)长 (手)机 双(手)

7、在  再

(再)一次 现(在) (再)见  (在)家

8、东  冬

(东)方 立(冬) (冬)天 (东)西 

9、们  门

我(们) 人(们) 开(门) 房(门)

10、香  乡 相

清(香) 家(乡) (乡)亲 花(香) 互(相) (相)同 故(乡) (香)气

11、个  各

(个)人 (各)位 (各)自 几(个)

12、完 玩

(完)成 (玩)耍 (玩)笑 (完)全

13、跟  根

树(根) 脚后(跟) (跟)着 (跟)随

14、网  往

向(往) 来(往) 鱼(网) 上(网)

15、对 队

(队)长 (对)方 (对)手  入(队)

16、以 已

(以)后 (已)经 所(以)

17、棵 颗

一(棵)树 一(颗)枣

18、新 心

(新)衣 (心)里 (新)年 (心)意

19、办 半 伴

同(伴) (办)法 (半)天 (半)个 (半)年 (办)事

伙(伴) 做(伴) (办)公

20、生  升  声

(生)日 歌(声) 出(生) 学(生) (声)音 (升)旗 叫(声) 

(升)起 (升)学

21、工 公  共

(工)作 (工)人 办(公) (公)园 (共)同 一(共) 

22、禾 合 和 河

(和)气 (禾)苗 (合)作 小(河) (河)水 ( 和 )平 

23、员 园 元 原

队(员) 公(园) (元)旦 草(原)

24、坐  座 

(坐)车 让(座) 请(坐) (座)位 一(座)山

四、同音字填空,再把句子读一读:

近 进

1.走(进)屋里,大伙都笑了。

2.(近)来,小红的学习有很大(进)步。

3.王力走(进)了学校.

4.我家离公园很(近).

座 坐

1.我走进教室,找到自己的(座)位(坐)下来。

2.上课了,同学们(坐)得很端正。

3.整个会场(座)无虚席。

块 快

1.假山下有(块)石头.

2.火车开得很(快).

长长 常常

1.王二小(常常)帮助八路军放哨。

2.大象有一个(长长)的鼻子。

3.小军(常常)帮助王爷爷取牛奶。

4.飞机拉出了一条(长长)的白带子。

芽 牙 呀

1.他的(牙)齿真白。

2.春天,小草发(芽)了。

3.这朵花多好看(呀)!

它 她 他

1.(他)是我爷爷,已经退休了。

2.(她)是女声合唱团的。

3.树上有一只小鸟。(它)的叫声真好听。

只 支 枝

1.小鸟在(枝)头高兴地唱歌。

2.我有许多(支)铅笔。

3.树叶上长了许多(只)小虫子。

十 石 时

1.早上,(时)针指向6点,我就起床了。

2 .哥哥今年(十)岁了。

3.司马光用(石)头砸破了大水缸。

元 园 原 圆 员

1.公(园)里的花好看极了。

2.爸爸给我两(元)钱,让我买铅笔。

3.地球是(圆)的吗?

4.羊儿在草(原)上吃草。

5.我爸爸是共产党(员)。

五、形近字

① (刀片) (人们 ) (生气)(先生)

(力气) ( 出入) (汽车) (洗手)

② (蜻蜓 ) (心情) (请问)

(清水) (晴天) ( 眼睛)

③ 东(东方) (飞机)(方向)(空气)

(冬雪)(非常)(一万)(汽车)

④ (生日)(写字)(右边)(时间)

(声音)(王子)(又一次)(十个)

⑤ (主人)(可以)(不会) 广(广场)

(居住)(已经)(回家)(工厂)

(来往) (自己)

⑥ 各(各自)(种子)(这样) (金子)

(几个)(秋天)(看着)(今天)

⑦ 为(因为)(小河) (也好)(快乐)

(办法) (荷花)(田野)(方块)

⑧ 玩(玩游戏)(故乡)(乡亲)(里外)

(完成)(做工)(香气)(到处)

⑨ 看(看见) (再见)(中午)(正直)

(说着) (正在)(小牛)(真正)

⑩ (那里) (来到)(运动)(上网)

(哪儿)(道路) (远方)(往常)

11 (凉风) (夕阳) (李子) (语文)

(冰凉) 西(东西)(季节)(下雨)

12 之(之前)(相思)(远近)(情义)

(知道)(故乡)(进去)(意思)

(香气)

13 首(首要)(采花) (无声) (叫声)

(双手)(彩虹)(一元钱)(尖角)

14 亮(月亮)(好呀) (妈妈)(下巴)

(高山)(月牙)(好吗) (好吧)

15 加(加法)(找到) (公鸡)(拍手)

(家长)(我们) (共同)(可怕)

16 经(已经)(请坐)(白云)(伙伴)

(北京)(让座)(百花) (一半)

六、反义词:

前—后 先—后 假—真 男—女 问—答 有—无

坏—好 死—生 今—古 哭—笑 尾—头 弯(wān)—直

明—暗 入(rù)—出 多—少 黑—白 里—外 关—开

低—高 慢(màn)—快 去—来 静(jìng)—动 瘦(shòu)—胖 出—进

暖—凉 假—真 南—北 圆—方 细—粗 对—错

长—短 左—右 大—小 远—近 高—低 西—东

这—那 多—少 朝(zhāo)——夕 老——少(shào)

七、近义词:

马虎——粗心 喜欢——喜爱 赶快——赶忙 立刻——马上

认真——仔细 美丽——漂亮 十分——非常/特别 明白——清楚

高兴——开心 奇怪——惊奇 可恶——讨厌/可恨 雪白——洁白

八、量词

一(辆)车 一(匹)马 一(册)书 一(支)铅笔 一(棵)树

一(架)飞机 一(张)桌子 一(把)小伞 一(朵)鲜花 一(颗)星星

一(群)飞鸟 一(面)红旗 一(面)镜子 一(处)风景 一(场)秋雨

一(朵)云彩 一(张)画像 一(块)石碑 一(块)田地

一(块)石头 一(首)古诗 一(阵)雷声 一(条)鱼

一(条)尾巴 一(条)小路 一(条)小河 一(条)蛇

一(片)清凉 一(片)菜地 一(头)大象 一(口)水井 一(只)小鸟 一(双)小手 一(座)桥 一(间)房子

九、词组

1.AABB式词语

安安静静 叽叽喳喳 孤孤单单 快快乐乐 开开心心 高高兴兴

白白胖胖 干干净净 明明白白 平平安安 红红火火

2.ABB式词语

亮晶晶 胖乎乎 兴冲冲 黑乎乎 光秃秃 静悄悄

绿油油 金灿灿 红通通 美滋滋 阴沉沉

3. ABAB式词语

雪白雪白 火红火红 金黄金黄 碧绿碧绿 碧蓝碧蓝 鲜红鲜红 很久很久 很多很多 很长很长

4.ABAC式词语

又___又___:

又大又多 又香又甜 又大又圆 又高又大 又细又长 又白又胖

又大又红 又红又圆 又说又笑 又快又好 又瘦又小

___来___去:

荡来荡去 飘来飘去 游来游去 跑来跑去 走来走去 飞来飞去

5.动词

(跳)绳 (踢)足球 (讲)故事 (听)音乐 (开)运动会

(折)纸 (玩)游戏 (搭)积木 (下)象棋 (做)手工

(看)书 (坐)跷跷板 (打)羽毛球 (打)篮球 (打)排球

(游)泳 (结)网 (打)球 (拔)河 (跳)高

(写)字 (跑)步 (跳)远 (跳)绳 (踢)毽子 (丢)沙包

(拍)皮球 (踢)足球 (捉)迷藏 ( 造)宫殿 (运)食粮

(掰)玉米 (摘)桃子 (抱)西瓜 (发)通知 (追)兔子

(扛)木头 (扔)东西 (捧)奖杯 (背)书包 ( 等)汽车

(看)手表 (吃)早点 (刷)牙 (洗)脸

青青的草地 绿绿的草坪 弯弯的小路 美丽的天山

圆圆的月亮 透明的翅膀 温暖的春天 可恶的蚜虫

美丽的夏夜 闷热的天气 亮晶晶的眼睛 碧绿的叶子

绿油油的荷叶 多彩的季节 金黄的稻子 金黄的太阳

高高的大树 碧绿的菜地 雪白雪白的棉花 金黄的稻子

宽宽的公路 洁白的雪莲 又大又红的桃子 圆圆的小虫

炎热的夏天 凉爽的秋天 寒冷的冬天 美丽的家乡

金黄的落叶 香甜的水果 雄伟的天安门 壮观的升旗仪式

青青的箬竹叶 白白的糯米 红红的枣 雪白雪白的羽毛

碧绿碧绿的叶子 碧绿碧绿的小草 乌黑乌黑的头发 火红火红的枫叶

仔细地(看) 笔直地(站) 认真地(听) 轻轻地(走)

慢慢地(爬) 高兴地(说) 高兴地(笑) 生气地(说)

惊奇地(问) 飞快地跑 大声地喊 自由自在地飞

汉语拼音字母表:

十、句子训练

1、我多想(去北京爬万里长城。)

2、老师带领(同学们去文体公园春游。)

3、小鸭子(飞快地)游到小公鸡身边。

同学们(低着头)在教室里看书。

4、小鸭子游泳。

小鸭子(在河里)游泳。

小鸭子(昂着头)(在河里)游泳。

5、我画了个(红红的太阳),送给(南极的企鹅。)

6、苹果(圆圆的,)(红红的。)

7、我喜欢的体育运动有(跳绳、跑步、踢足球。)

8、小明爱画画,我也爱画画。

9、……一边……一边…… 妈妈一边(织毛衣)一边(听音乐。)

10、……一……就…… 我放学一(回家)就(写作业。)

11、要是(不下雨),(我就可以去公园玩了。)

12、妈妈要带我去上海玩,我很高兴。

姐姐把我的书撕坏了,我很生气。

晚上,我一个人睡觉,我很害怕。

我家养的小狗丢了,我很难过。

13、西瓜那么圆那么大。

花儿那么红那么香。

句式练习;

1、我多想( )。

2、老师带领( )。

3、小猫( )在院子里吃鱼干。

同学们( )在( )写作业。

4、小兔子吃草。

小兔子( )吃草。

小兔子( )( )吃草。

5、我画了个( ),送给( )。

6、樱桃( ),( )。

7、我喜欢的水果有( )。

8、

9、 一边 一边

10、

11、要是( ),( )。

12、 ,我很高兴。

,我很生气。

,我很害怕。

,我很难过。

14、 那么 那么

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 673862431@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.xkfy8.com/archives/7004